Amat Riyadi

Makam Pahlawan

15 x 122 cm

Cat Minyak - Kanvas